در حال بارگذاری ...
دوشنبه 25 شهریور 1398
 • شماره تلفن های داخلی و مستقیم دوایر آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی

   

  واحد تلفن داخلی تلفن مستقیم
  ریاست 11 36339596
  معاونت اداری و مالی 24 36333170
  آموزش 20 36344111
  امور مالی 23 36354030
  امور دانشجویی 18 36349800
  حراست 13 36349700
  فوق برنامه و تربیت بدنی 27 36349800
  خوابگاه 22 36349070
  تلفنخانه   36333454-36333070
  فاکس   044-36332466