در حال بارگذاری ...
جمعه 28 مهر 1396

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال 961

پنج شنبه

6/7/96

پنج شنبه

6/7/96

پنج شنبه

6/7/96

  چهارشنبه

5/7/96 

چهارشنبه

5/7/96  

چهارشنبه

5/7/96  

مجموع ورودی های 951 و 952

(20- 7صبح)

ورودی 952

(14-20)

ورودی951

(8صبح -14)

مجموع ورودی های 942 و قبل از آن

20-7 صبح روز بعد

ورودی 942

ساعت 14 -20

ورودی 941 و قبل از آن

ساعت 8 صبح تا 12

 





نظرات کاربران